Skip to main content

Quick Scan Leerlingenvervoer Gemeenten Hulst en Terneuzen

Datum van publicatie: 2023-11-30

Het leerlingenvervoer is gedecentraliseerd in 1987 en werd hiermee ‘een opgave’ voor gemeenten. De gemeenten regelen hoe ouders van leerlingen aanspraak kunnen maken op bekostiging van vervoer naar school. Ook regelen gemeenten een deel van het vervoer. De gemeenteraad van Hulst en van Terneuzen stelden eind 2021 een nieuwe Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2022 vast. Landelijk staan sinds 2022 knelpunten bij het leerlingenvervoer ‘fors in de schijnwerpers’.

Vooral de ‘leefwereld’ gaat goed binnen Hulst en Terneuzen. In de lokale praktijk komt een relatief goed leerlingenvervoer tot stand. Landelijk spelende knelpunten komen minder tot niet voor. Ouders tonen zich tevreden over de dienstverlening. Chauffeurs tonen zich tevreden in het werk. Dit is een prestatie, vooral ook gegeven de regio waar grote afstanden en beperkt onderwijsaanbod een rol spelen. De goede operationele afstemming tussen uitvoerende functionarissen is cruciaal bij deze prestatie.

De ‘systeemwereld’ kost nog moeite. De koers van de nieuwe verordening berust op draagvlak. Er is geen twijfel over nut en noodzaak van zelfverantwoordelijkheid en zelfredzaamheid bij ouders en leerlingen, maatwerk en kosten in control. De daadwerkelijke doorvoering van de koers kwam nog beperkt op gang.

De quick scan geeft ook aandacht aan het aandeel van partijen in het stelsel leerlingenvervoer, kostenontwikkeling, kosten-beïnvloedende factoren, resultaten (output en outcome) en resterende beleidsdilemma

Centrale onderzoeksvraag

Wat gaat goed en wat kost moeite bij de uitvoering en bekostiging van het leerlingenvervoer binnen de gemeenten Hulst en Terneuzen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hulst Terneuzen
Ingestuurd door
Dirk Van Bunder , griffier gemeente Hulst, secretaris Rekenkamercommissie Hulst -Terneuzen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf