Skip to main content

Quickscan afval

Datum van publicatie: 2022-02-25

De afgelopen jaren is de afvalstoffenheffing in Sittard-Geleen ruim boven inflatie toegenomen. In 2020 ging het om een stijging van bijna 12% en in 2021 om een stijging van bijna 11%. Deze stijgingen vormen de directe aanleiding voor dit Rekenkameronderzoek. Om deze stijging goed te kunnen verklaren, heeft de Rekenkamercommissie van Sittard-Geleen de scope van het onderzoek verbreed naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid en uitvoering van het afvalbeheer. Het onderzoek focust op drie onderwerpen. Zo zijn de conclusies ook gestructureerd:

  1. Beleid en governance (afvalbeleid, monitoring en rol raad).
  2. Uitvoering afvalbeheer (inzameling via RWM, verwerking via ASL en milieu resultaten).
  3. Financiële prestaties (kosten en afvalstoffenheffing

Centrale onderzoeksvraag

De volgende vraag staat centraal in dit Rekenkameronderzoek: Is de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval (en eventuele andere werkzaamheden die verdisconteerd worden in de afvalstoffenheffing) in Sittard-Geleen doelmatig en doeltreffend georganiseerd
(beleid en beheer). Dit mede in vergelijking met gemeenten van vergelijkbare grote en andere reinigingsoverheids NV’s?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Sittard-Geleen
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Debbie Steens
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Royal Haskoning