Skip to main content

Rapport – Invulling van de digitale veiligheidsagenda in de gemeente Alkmaar

Datum van publicatie: 2024-03-18

De Rekenkamer van de gemeente Alkmaar heeft een onderzoek uitgevoerd naar de invulling van de digitale veiligheidsagenda van de gemeente Alkmaar. In de 21e eeuw groeit het gebruik en belang van digitale middelen, waarmee overheden steeds meer data en privacygevoelige informatie beheren. Het is cruciaal dat overheden hun digitale infrastructuur beschermen, zich voorbereiden op calamiteiten en in staat zijn om snel te herstellen bij inbreuken.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten stimuleert sinds enige tijd dat gemeenten aandacht besteden aan het bewaken en bevorderen van de digitale veiligheid. In dit verband heeft de VNG de Agenda Digitale Veiligheid opgesteld. Deze agenda bevat tien actielijnen om de digitale veiligheid te versterken. De Rekenkamer Alkmaar heeft eind 2022 besloten om te verkennen in hoeverre en op welke wijze de gemeente invulling en opvolging geeft aan deze digitale agenda, waarbij de volgende hoofdvraag is opgesteld:
‘Hoe wordt binnen de gemeente Alkmaar invulling gegeven aan de Digitale Veiligheidsagenda?’

Centrale onderzoeksvraag

‘Hoe wordt binnen de gemeente Alkmaar invulling gegeven aan de Digitale Veiligheidsagenda?’

De hoofdvraag is uitgewerkt in de volgende deelvragen:

1. Welke van de 10 actielijnen uit de VNG-agenda digitale veiligheid zijn reeds opgepakt? Hoe zijn deze uitgewerkt en uitgevoerd? Welke resultaten/ effecten zijn bekend?

2. Welke rollen hebben Raad, College en Burgemeester bij het verder ontwikkelen en in uitvoering brengen van de digitale veiligheidsagenda? Hoe zijn deze beschreven en geïmplementeerd?

3. Op welke manier zijn bestuurders (Raad, College, Burgemeester) op het moment van het onderzoek betrokken bij het tot uitvoering brengen van de digitale veiligheidsagenda? In hoeverre zijn ze geïnformeerd? Op welke wijze implementeren zij onderdelen van de agenda in beleid en sturing?

4. Op welke manier zijn ambtenaren op dit moment betrokken bij de digitale veiligheidsagenda? In hoeverre zijn ze geïnformeerd? Welk belang hechten zij eraan? Is hun werkwijze ervan doordrongen

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Alkmaar
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Korné te Velde
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
PBLQ