Skip to main content

Rapport onderzoek leges Wormerland

Datum van publicatie: 20-02-2015

Het rapport geeft inzicht in de doelmatigheid van de dienstverlening en in de mate waarin de kosten van de dienstverlening worden doorberekend. Daarmee heeft het rapport een belangrijke ondersteunende functie ten behoeve van bijstelling van het beleid, het toezicht op de realisatie van de doelstelling en bijsturing op de uitvoering. De gemeenteraad van Wormerland staat als beleid voor dat de leges 100% kostendekkend zijn. Zoals uit dit rapport blijkt is de werkelijke situatie niet in overeenstemming met deze beleidsdoelstelling.

Het onderzoek is – onder verantwoordelijkheid van de rekenkamercommissie – uitgevoerd door het externe bureau BMC.

Centrale onderzoeksvraag

Zijn de kosten van de uitvoering op een redelijk wijze doorberekend aan de leges?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Wormerland
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
K. Meijer(ambtelijk secretaris)
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)