Skip to main content

Rapport Quick scan Inburgering Hulst en Terneuzen

Datum van publicatie: 2023-03-16

Een nieuwe Wet Inburgering is vanaf 1 januari 2022 van kracht. Deze nieuwe wet gaat gepaard met een ‘Veranderopgave Inburgering’ voor gemeenten. Deze wet legt, ten opzichte van de voorgaande Wet Inburgering 2013, meer en nieuwe taken bij de gemeenten. Er wordt gesproken over ‘een kleine vorm van decentralisatie’. Aan decentralisatie zijn risico’s gekoppeld. De rekenkamercommissie wil juist in de beginfase een quick scan uitvoeren naar de inrichting van de nieuwe taken inburgering binnen de gemeenten Hulst en Terneuzen.

Op grond van het onderzoek komt de rekenkamercommissie tot de conclusie dat, rekening houdend met de actuele context, de gemeenten Hulst en Terneuzen voor nu adequaat genoeg toegerust op hun inburgeringstaken. Werkende weg door-ontwikkelen is de praktijk. De tijd zal leren in hoeverre de toerusting op de langere termijn voldoende is. De actuele context bestaat enerzijds uit een meer trage opstart vanuit het rijk dan oorspronkelijk beloofd. Anderzijds duurt het drie jaren totdat er geen inburgeraars meer actief zijn onder de oude wet en hiermee alle actieve inburgeraars vallen onder de nieuwe wet.

Het rapport sluit af met aanbevelingen.

Centrale onderzoeksvraag

Hoofdvraag
In hoeverre zijn de gemeenten Hulst en Terneuzen adequaat toegerust voor het (laten) uitvoeren van de taken die zij, als gevolg van de nieuwe Wet Inburgering, per 1 januari 2022 opgelegd kregen?

Deelvragen
De deelvragen hebben betrekking op de volgende terreinen:
1. visie en beleidskaders
2. betrekken gemeenteraden
3. belegging taken in de uitvoering
4. cultuur-sensitieve uitvoering
5. steun Ondertussengroep en ELIP
6. vertrouwen samenwerkingspartners
7. kosten binnen budget
8. kansen en risico’s
Alle deelvragen per onderwerp zijn in het rapport te vinden.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hulst en Terneuzen
Ingestuurd door
Dirk Van Bunder, secretaris Rekenkamercommissie Hulst Terneuzen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf