Skip to main content

Rapport Quickscan Sportdeelnamebeleid 2022

Datum van publicatie: 2022-10-31

De rekenkamercommissie heeft een quickscan uitgevoerd naar het gemeentelijke sportdeelnamebeleid in de periode 2017-2022 en onderzocht of de gemeente daarop adequaat beleid gevoerd heeft. De rekenkamercommissie heeft op basis van de beschikbare monitoringsrapportages indicaties dat de sportdeelname van Soesters bij de georganiseerde sport afneemt. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de monitoringsrapportage dat het percentage van de Soester bevolking dat lid is van een georganiseerde sportaanbieder met name in de leeftijdsgroepen 0 t/m 19 jaar en 25 t/m 44 jaar gedaald is tussen 2016 en 2020. Het kan wel zo zijn dat Soesters minder in verenigingsverband zijn gaan sporten, maar meer in de openbare ruimte.

Conclusies van het onderzoek
De rekenkamercommissie stelt vast dat er geen vervolg is gegeven aan de Sportvisie die tot en met 2016 liep. In de afgelopen jaren is als gevolg van bezuinigingen vooral ingezet op behouden wat er is, waarbij discussies over accommodaties dominant waren. De doelmatigheid van het beleid is lastig vast te stellen, maar de dominante discussie over accommodaties en het ontbreken van beleidsaanpassingen bij een veranderende context geeft de rekenkamercommissie redenen om aan de doelmatigheid te twijfelen. De inzet van de buurtsportcoachregeling wordt positief beoordeeld.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe heeft de sportdeelname in Soest zich tussen 2017 en 2022 ontwikkeld en heeft de gemeente hier adequaat beleid op gevoerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Jose Schutte
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Mulier Instituut