Skip to main content

Rapportage onderzoek Integriteitsbeleid

Datum van publicatie: 2015-06-24

Doel van het onderzoek is inzicht te bieden in de stand van zaken voor wat betreft het integriteitbeleid, de daartoe ingezette
instrumenten alsmede de uitvoering en beleving ervan. Daartoe is een audit uitgevoerd die bestaat uit een analyse van de beschikbare documenten op het gebied van integriteit, alsmede een aantal interviews met sleutelfiguren uit de organisatie, om inzicht te krijgen op welke wijze
het ‘papieren beleid’ wordt geïmplementeerd. De communicatie rondom het beleid, de rol van de leidinggevenden, het integriteitbewustzijn binnen de organisatie en de handhaving en actualisering van het beleid, komen daarbij onder andere aan de orde.
Er is een toets verricht van de reeds beschikbare regelingen op inhoud en niveau op basis van wettelijke eisen en best practice-eisen.
Op basis van de verstrekte gegevens en de gevoerde gesprekken is een beeld van de organisatie naar voren gekomen dat in hoofdstuk 4, 5 en 6 geschetst wordt. De bevindingen zijn weergegeven in een schriftelijke rapportage, met waar nodig aanbevelingen voor verbetering. Hierbij dient opgemerkt te worden dat slechts verkennend gekeken is naar specifieke beleidsstukken, waardoor de aanbevelingen op deze punten dan ook niet uitputtend zijn.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de stand van zaken ten aanzien van het integriteitbeleid, de daartoe behorende voorschriften en richtlijnen en in hoeverre wordt hieraan uitvoering gegeven?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Kerkrade
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Bertie Vermeersch-Dortants
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BING