Skip to main content

Rechtdoen aan “Initiatiefrijk de Wolden” Een onderzoek naar de rechtmatigheid en doeltreffendheid van de subsidieregeling “Initiatiefrijk de Wolden”

Datum van publicatie: 2021-03-01

Start
Sinds 2015 kent de gemeente De Wolden de subsidieregeling ‘Initiatiefrijk De Wolden”
(hierna IDW-regeling) om burgerinitiatieven financieel te ondersteunen als die bijdragen
aan de leefbaarheid, sociale vitaliteit en sociale infrastructuur van een buurt, dorp of
omgeving. De huidige regeling loopt voorlopig door tot en met 2021. In 2017 en 2019
heeft er een (zelf)evaluatie plaatsgevonden door de gemeente om vast te stellen of dit
subsidie-instrument in voldoende mate bijdroeg aan de doelstelling. Veel dorpen en
buurten hebben sinds 2015 gebruik gemaakt van de beschikbare middelen om hun
droomproject te realiseren, variërend van het opknappen van en schoolplein tot de
aanschaf van een multifunctioneel podium. In 2021 zal de gemeenteraad van De Wolden
een besluit nemen over de toekomst van Initiatiefrijk De Wolden.
Rekenkameronderzoek
De Rekenkamercommissie heeft daarom voldoende aanleiding gezien om deze
subsidieregeling nog eens tegen het licht te houden. Wij wilden daarbij onderzoeken of er
gevolg is gegeven aan de aanbevelingen uit de eerdere (zelf)evaluaties van 2017 en
2019 en of de regeling (de spelregels) juridisch juist is en goed wordt toegepast.
Daarvoor heeft de rekenkamercommissie diverse aanvragen onderzocht door:
documentenstudie, gesprekken te voeren met medewerkers van de gemeentelijke
organisatie en er is een enquête uitgezet onder inwoners en/of organisaties die de
regeling hebben gebruikt voor de realisatie van hun project of initia

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre krijgen aanbevelingen vanuit eerdere evaluaties opvolging (doeltreffendheid)
en in welke mate voldoet (de uitvoering van) de regeling “initiatiefrijk De Wolden” aan de
eisen van rechtmatigheid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Wolden
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Jeroen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Nysingh Advocaten