Skip to main content

Regionaal inkopen voor het sociaal domein in de gemeente Bunschoten

Datum van publicatie: 2022-08-29

Uit het rekenkameronderzoek blijkt dat de inkoop van zorg en ondersteuning in Bunschoten goed geregeld is. Bunschoten werkt voor deze inkoop samen met regiogemeenten. De taken worden uitgevoerd door het Regionaal Inkoop- en Subsidie Bureau. Uit het onderzoek komt naar voren dat er goed samengewerkt wordt en dat het RISB de taken uitvoert zoals afgesproken.
Er is veel kennis en ervaring aanwezig bij het Regionaal Inkoop en Subsidie Bureau over de inkoop van de zorg. Deze kennis en ervaring had de gemeente Bunschoten als kleine gemeente niet zelf kunnen opbouwen of alleen tegen veel hogere kosten. Voor de gemeente Bunschoten is het dan ook efficiënt om op deze manier samen te werken.
De opdracht aan het RISB en de uitvoering daarvan passen bij de doelen die de gemeente heeft gesteld. Of het RISB ook echt bijdraagt aan het bereiken van deze doelen is lastig te zeggen, omdat de invloed van het RISB op het zorgverbruik en de zorgkosten beperkt is. Het RISB koopt in, maar bepaalt niet wie zorg en ondersteuning krijgt. Huisartsen, jeugdartsen, lokale wijkteams en andere verwijzers bepalen dat en verwijzen cliënten door. De toegang en doorverwijzingen waren geen onderdeel van het rekenkameronderzoek.
Uit het onderzoek blijkt dat de gemeenteraad van Bunschoten vooral op hoofdlijnen wordt betrokken, ook ten aanzien van de keuzes die de raad moet maken. De rekenkamercommissie vindt dat de raad door het college meer bewust gemaakt moet worden van deze keuzes.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre past de opdracht aan het Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau en de uitvoering daarvan bij de beleidsdoelen in het sociaal domein in de gemeente Bunschoten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Ingrid Spoor
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Public Procurement Research Centre (PPRC)