Skip to main content

Rekenen voor Duurzaam Leiden

Datum van publicatie: 16-11-2015

Het duurzaamheidsbeleid van Leiden is erg versnipperd. Slechts een paar prestatie- en effectindicatoren zijn voorzien van harde doelstellingen en het is niet mogelijk deze onderling te vergelijken. Zo is het ook moeilijk om vast te stellen of de doelen bereikt worden.

De Rekenkamercommissie bepleitte in de bestuurlijke memo om de duurzaamheidswinst van projecten en maatregelen zoveel mogelijk in drie simpele maten uit te drukken: minder CO2, meer stadsgroen en meer waterbergingscapaciteit. Om ambtenaren en raadsleden hierbij te helpen werd een eenvoudig toepasbare rekenhulp ontwikkeld die kan worden gebruikt om de duurzaamheidswinst van projecten en maatregen in te schatten.

Centrale onderzoeksvraag

1) Welke indicatoren zou Leiden kunnen toepassen bij het formuleren van de ambities op de diverse thema’s van het duurzaamheidsbeleid met als start de suggesties uit de Quick scan?
2) Hoe kunnen deze indicatoren worden ingezet om projecten tegen elkaar af te wegen en keuzen te maken?
a. In algemene zin (hoe scoren bijvoorbeeld de projecten in de duurzaamheidsagenda 2015 op deze indicatoren?)
b. Specifiek voor duurzaamheidsfondsen.
3) Wat is het rendement van de duurzaamheidsfondsen tot nu toe en hoe kan dit worden verbeterd?
a. Wat is het rendement van de uitgevoerde projecten in de duurzaamheidsfondsen in de periode 2013 – 2015, waar mogelijk uitgedrukt in de voorgestelde indicatoren?
b. Wat zou het rendement van de afgewezen/teruggetrokken projecten zijn geweest?
c. Hoe kunnen meer kansrijke en rendabele projecten worden binnengehaald?
4) Met betrekking tot de acties genoemd in het energiebesparingsplan van de gemeente:
a. Hoe scoren deze op de indicator voor energiebesparing?
b. Worden hierin de meest kansrijke projecten benoemd?
c. In hoeverre zijn deze al uitgevoerd/in gang gezet?
d. Wanneer zijn de overige maatregelen gepland?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommsissie Leiden
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Nike van Helden
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)