Skip to main content

Rekenkamerbrief bij het gemeentelijke Jaarverslag 2021

Datum van publicatie: 2022-06-07

De Rekenkamer Breda kijkt in deze rekenkamerbrief naar de leesbaarheid van het Jaarverslag 2021 van de gemeente Breda, de financiële positie van de gemeente Breda en de inhoudelijke verantwoording over wat bereikt is met het beleid van de gemeente Breda. De Rekenkamer formuleert een zestal aanbevelingen voor de raad om mee te nemen in de bespreking van het Jaarverslag:
1. Maak het jaarverslag korter, meer resultaatgericht en meer evaluatief.
2. Verbeter de informatie over risico’s; raad, voer een gesprek over verhouding vermogen-risico’s.
3. Stel inhoudelijke doelen, concretiseer deze en geef de resultaten/effecten van het beleid voor de burgers beter weer.
4. Blijf als raad expliciet aandacht besteden aan de grote maatschappelijke opgaven en de achterstanden in de stad, en de resultaten die de gemeente boekt in deze.
5. Langere voorbereidingstijd tussen aanbieden en bespreken van jaarverslag gewenst.

Centrale onderzoeksvraag

De Rekenkamer geeft ieder jaar een rekenkamerbrief bij het gemeentelijke jaarverslag uit om de raad te ondersteunen bij de bespreking van het jaarverslag. Daarbij toetst de Rekenkamer in de rekenkamerbrief vooral in hoeverre de doelen gehaald worden door de gemeente, welke resultaten/effecten het beleid heeft voor de stad en of de uitgaven te relateren zijn aan wat bereikt is of niet bereikt is. Het is voor de gemeenteraad immers belangrijk om de volgende vragen te stellen: ‘Doen we als gemeente de juiste dingen voor de stad en doen we deze dusdanig goed, dat het (nog) beter gaat met alle inwoners en de stad?’
Daarnaast kijkt de Rekenkamer ieder jaar naar de financiële positie van de gemeente Breda, het vermogen, de schulden en de risico’s.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Breda
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Juliet Wiggers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf