Skip to main content

Rekenkamerbrief: Navolgingsonderzoek informatievoorziening over de uitvoering van en sturing op de WMO-taken

Datum van publicatie: 2021-03-08

Met dit navolgingsonderzoek heeft de Rekenkamer Groningen gekeken in welke mate eerder door de raad overgenomen aanbevelingen over het sturen op de WMO-taken zijn opgepakt. De Rekenkamercommissie van de voormalige gemeente Groningen en de Rekenkamer van de voormalige gemeente Haren deden hier in 2018 respectievelijk 2016 onderzoek naar. Geconcludeerd wordt dat de informatie aan de raad meer gericht moet zijn op de vraag of gestelde doelen worden bereikt. De raad zelf dient zich actiever op te stellen bij het vragen om relevante informatie en zou zich meer moeten richten op wat er concreet wordt bereikt en minder op hoe dat gebeurt. Verder verdient het beleid actualisatie en kan het college van B en W door meer duiding van cijfers en het geven van inzicht in trendmatige ontwikkelingen de raad helpen bij het sturen op hoofdlijnen. Verder wijst de Rekenkamer op parallellen met de andere onderdelen van het sociaal domein (jeugdhulp, participatiewet). Ook wijst de Rekenkamer op een rapport van de ROB (Raad voor het Openbaar Bestuur) over de nieuwe verantwoordelijkheden van gemeenten in het sociaal domein. Daarin wordt onder andere benadrukt dat maatschappelijke waarden uitgangspunt moeten zijn bij het maken van keuzes in het sociaal domein.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe en in welke mate is door het college van B en W invulling gegeven aan de door de raden van de voormalige gemeenten Groningen en Haren overgenomen aanbevelingen uit eerdere onderzoeksrapportages (2018 respectievelijk 2016) die betrekking hadden op de informatievoorziening over de uitwerking en uitvoering van en sturing op het WMO-beleid? Tevens wordt beschouwd of en hoe de raad na 2018 vanuit zijn positie het navolgen van de aanbevelingen heeft bevorderd en/of gestuurd.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Groningen
Provincie(s)
Groningen
Ingestuurd door
S. Steenbeek
Onderzoek door
Rekenkamer zelf