Skip to main content

Rekenkamerbrief: Reserves, voorzieningen en begrotingsramingen

Datum van publicatie: 20-10-2016

De rekenkamerbrief gaat over begrotingsbehandeling en financiële besluitvorming in de gemeente Opmeer. Daarbij is vooral gekeken naar de informatie die de raad hierbij ontvangt ten aanzien van reserves, voorzieningen en begrotingsramingen. Er is ook een vergelijking gemaakt met enkele Noordhollandse gemeenten met een vergelijkbaar inwoneraantal. De raad van Opmeer ontvangt jaarlijks veel informatie; vaak nogal financieel technisch van aard. De RKC doet aanbevelingen om de informatie beter toegankelijk te maken en om bepaalde richtlijnen voor het omgaan met begrotingsinformatie duidelijker vast te leggen. We verwijzen ook naar goede voorbeelden uit andere gemeenten om de informatie te presenteren en te ontsluiten.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe kan de informatiewaarde van planning en control-documenten worden vergroot, zodat de raad meer grip krijgt op reserves, voorzieningen en begrotingsramingen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Nelleke Domburg
Onderzoek door
Rekenkamer zelf