Skip to main content

Rekenkamerbrief Schuldhulpverlening

Datum van publicatie: 17-06-2013

De rekenkamer heeft al eerder een rapport over de schuldhulpverlening gepubliceerd (2007). Daarbij werden een aantal knelpunten geconstateerd; de gemeente had met name niet goed zicht op het succes van de uitgevoerde trajecten. Onze hoofdconclusie in deze nieuwe verkenning is dat de gemeente sindsdien met de nieuwe schuldhulpverleningsmonitor, een kwaliteitsconsulent, klanttevredenheidsonderzoeken, klachtenoverzichten en kwartaaloverleggen op de goede weg is met het verzamelen van informatie over de geleverde prestaties, succes- en faalfactoren bij deze prestaties en de bereikte effecten van de schuldhulpverlening. In de rekenkamerbrief zijn een aantal suggesties voor verdere verbetering opgenomen.

Centrale onderzoeksvraag

Zijn de resultaten van de schuldhulpverlening inzichtelijk?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf