Skip to main content

Rekenkamerbrief uitvoering Wob – vooruitblik uitvoering Woo

Datum van publicatie: 2022-09-27

De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek zijn:
• er is tot nu toe geen beleid vastgesteld voor de openbaarmaking van informatie;
• er waren en zijn geen werkinstructies voor passieve openbaarheid;
• er waren en zijn geen werkinstructies voor actieve openbaarheid;
• de gemeente had beperkt zicht op de uitvoering van de Wob;
• de webpagina over het indienen van een verzoek om informatie was en is moeilijk vindbaar;
• de toelichting op het indienen van een verzoek om informatie was en is beknopt;
• de wijzen voor het indienen van een verzoek om informatie waren en zijn ingeperkt;
• openbaar gemaakte informatie naar aanleiding van een verzoek, werd en wordt niet gepubliceerd op de website;
• waar actief openbaar gemaakte informatie op de website staat, was en is niet aangegeven;
• de raad is niet geïnformeerd over de uitvoering van de Wob;
• de implementatie van de Woo is gestart.

Centrale onderzoeksvraag

Hoofdvraag NVRR DoeMee-onderzoek: Hoe geven de deelnemende decentrale overheden vorm aan de afhandeling van Wob-verzoeken, in hoeverre gebeurt dit rechtmatig, hoe wordt hierover verantwoording afgelegd, hoe is de actieve openbaarmaking geregeld en hoe verhoudt zich dat tot de eisen die de Wet open overheid (Woo) straks gaat stellen?

Aanvullend op het NVRR DoeMee-onderzoek heeft de Rekenkaemr Nijmegen vergelijkingen gemaakt met de andere deelnemende gemeenten, in het bijzonder de andere deelnemende 100.000+ gemeenten. Verder is meer specifiek gekeken naar de voorbereiding op de implementatie van de Woo.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Nijmegen
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Jelly Smink
Onderzoek door
Anders
Andere onderzoeker
NVRR DoeMee-onderzoek