Skip to main content

Rekenkamerbrief Wob DoeMee-onderzoek

Datum van publicatie: 2022-04-14

De Rekenkamercommissie Koggenland heeft meegedaan aan het Doemee-onderzoek naar de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit onderzoek is in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) uitgevoerd door Pro Facto.
De Rekenkamercommissie Koggenland heeft in de rekenkamerbrief een aantal bevindingen en aanbevelingen genoteerd:

  1. Beleid openbaar maken van overheidsinformatie ontbreekt > Stel beleid op
  2. Interne organisatie afhandelen Wob-verzoeken niet beschreven > Stel een procedure op
  3. Het zicht op de Wob-verzoeken en -besluiten is beperkt > Verkrijg sturings- en monitoringsinformatie
  4. Procedure afhandeling van de Wob-verzoeken lijkt op orde
  5. Kwaliteit Wob-besluiten lijkt op orde
  6. Verantwoording aan gemeenteraad ontbreekt > Gemeenteraad en college: overleg over informatiebehoefte en -voorziening
  7. Informatievoorziening via gemeentelijke website summier > Breid informatievoorziening via de website uit

Centrale onderzoeksvraag

Hoe geven de overheden vorm aan de afhandeling van Wob-verzoeken, in hoeverre gebeurt dit rechtmatig, hoe wordt hierover verantwoording afgelegd, hoe is actieve openbaarmaking geregeld en hoe verhoudt zich dat tot de eisen die de Woo (Wet open overheid) straks gaat stellen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Koggenland
Ingestuurd door
Jan-Herber Hogendoorn
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Pro Facto