Skip to main content

Rekenkameronderzoek afvalbeleid Steenwijkerland

Datum van publicatie: 2021-11-30

e afvalinzameling in Steenwijkerland wordt uitgevoerd door ROVA. ROVA heeft in deze gemeenten als
één van de eerste gemeenten in Nederland de systematiek “omgekeerd inzamelen” ingevoerd waarbij
restafval moet worden weggebracht (lage service) en grondstoffen aan huis worden opgehaald (hoge
service). Eerder had de gemeente al diftar ingevoerd. Dat heeft ertoe geleid dat gemeente
Steenwijkerland vanaf circa 2015 een koppositie inneemt in Nederland als het gaat om milieuresultaat en
dat tegen relatief lage kosten.
Ontwikkelingen in afvalland staan niet stil. De laatste tijd zijn er veel nieuwsberichten rondom
“verhogingen van de afvalstoffenheffing” en “mogelijkheden van nascheiding” geweest. De raad van de
gemeente vraagt zich daarom af of de ervaringen met en de huidige ontwikkelingen rond de
afvalinzameling nog passen bij de beleidsuitgangspunten en de feitelijke en (milieu-) technische
ontwikkelingen die golden ten tijde van het invoeren van het huidige systeem van afvalinzameling en
verwerking.

Centrale onderzoeksvraag

Naar aanleiding van vragen van raadsleden over de rol van ROVA, sturingsmogelijkheden, verschillen in
tarieven tussen ROVA-gemeenten, voor- en nadelen van Diftar en nieuwe afvalverwerkingstarieven heeft
de rekenkamercommissie besloten om hier nader onderzoek naar te doen.
De centrale vraag voor het Rekenkameronderzoek is door de rekenkamer tweeledig geformuleerd:
1. In hoeverre voldoet de huidige wijze van afvalinzameling, afvalscheiding en tarifering aan hetgeen de
gemeenteraad voor ogen had toen voor de huidige werkwijze werd gekozen en is de huidige wijze van
afvalinzameling effectief?
2. Kunnen er veranderingen doorgevoerd worden en zo ja: welke, en wat zijn daarvoor, binnen de
huidige constellatie van samenwerking binnen de ROVA, de mogelijkheden?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Steenwijkerland
Ingestuurd door
Secretaris rekenkamer Steenwijkerland
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Royal HaskoningDHV