Skip to main content

Rekenkameronderzoek BsGW

Datum van publicatie: 2021-07-16

De rekenkamer(commissie)s van de 11 aan dit onderzoek deelnemende gemeenten hebben onderzoek laten doen naar het
functioneren van BsGW. Het doel van het onderzoek is tweeledig:

  • Inzicht geven in de kostenontwikkeling en de ontwikkeling van de kwaliteit van de taakuitvoering/dienstverlening door BsGW.
  • Inzicht geven in de mate waarin de gemeenten (college en raad) grip hebben op de ontwikkeling van de kwaliteit van de taakuitvoering/dienstverlening en de ontwikkeling van de kosten van BsGW.

Centrale onderzoeksvraag

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: “Hoe effectief en kosten-efficiënt is de taakuitvoering van BsGW voor deelnemende gemeenten?”Deze hoofdvraag is uitgewerkt in de volgende drie deelvragen:

  • Hoe ontwikkelt de kwaliteit van de taakuitvoering zich (effectiviteit)?
  • Hoe ontwikkelen de kosten van dienstverlening van BsGW zich?
  • Hoe is de sturings- en verantwoordingsrelatie tussen gemeenten en BsGW vormgegeven?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Sittard-Geleen (gezamenlijk met elf Rekenkamer(commissie)s).
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Debbie Steens
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Lysias advies