Skip to main content

Rekenkameronderzoek Burgerparticipatie in de gemeente Meppel

Datum van publicatie: 2022-11-23

We concluderen dat er alleen voor het fysieke domein sprake is van structurele inzet van participatie bij beleidsvorming. Voor de overige domeinen vertrouwt de organisatie op zogeheten continue participatie. Voor de inzet hiervan is nog geen volledig uitgewerkt beleid voorhanden. Op dit vlak doen we een aantal aanbevelingen:
1. stel een breed participatiebeleid op dat voor alle beleidsdomeinen van toepassing wordt verklaard.
2. zorg ervoor dat dit beleid ook een overzicht van in te zetten instrumenten bevat, en concrete richtlijnen voor onder welke voorwaarden of omstandigheden bepaalde instrumenten de voorkeur hebben. Zo kan een gecoördineerde en consistente aanpak worden gekozen voor de gehele organisatie.
3. leg in het beleid vast op welk moment de gemeenteraad betrokken is bij het maken van keuzes over de inzet van participatie, en op welk abstractieniveau de gemeenteraad hierin een rol speelt.
4. creëer bewustzijn bij de gemeenteraad over de capaciteit dit de inzet van bepaalde participatie-instrumenten vraagt, en borg dat de gevraagde inzet wordt ondersteund met de benodigde financiële ruimte.
5. onderzoek of het wenselijk is om structureel capaciteit en expertise in de organisatie aan te trekken voor het organiseren en begeleiden van burgerparticipatie.
6. Schenk in het participatiebeleid expliciet aandacht aan de zogeheten ‘continue participatie’ en de positie van de betrokken maatschappelijke partners binnen het participatie-instrumentarium.

Centrale onderzoeksvraag

Deze rapportage is het verslag van het rekenkameronderzoek naar burgerparticipatie in de
gemeente Meppel. Centraal in dit onderzoek stond de volgende vraagstelling:

Wanneer, op welk moment in het proces en op welke manier zijn de afgelopen vijf jaar de
inwoners van Meppel betrokken geweest bij de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering
van het beleid van de gemeente, welke veranderingen zijn waar te nemen? Welke lessen
vallen hieruit te leren als het gaat om het realiseren van een moderne verhouding tussen
burger en overheid? En hoe kunnen de uitkomsten worden benut in de toekomst?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Meppel
Ingestuurd door
Secretaris rekenkamer Meppel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Pro Facto / Lexnova