Skip to main content

Rekenkameronderzoek naar de nieuwe P&C cyclus

Datum van publicatie: 23-04-2019

Enige jaren geleden zijn besluiten genomen om de P&C-cyclus te vereenvoudigen en op onderdelen anders in te richten. Dit met het doel om het functioneren van raad, college en ambtelijke organisatie te versterken. Inmiddels is hiermee de nodige ervari

Centrale onderzoeksvraag

De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek graag onderzoeken of de veranderingen in de P&C-cyclus vanaf 2014 ook het effect hebben bereikt dat beoogd werd. Om invulling te geven aan deze doelstelling heeft de Rekenkamercommissie de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd:

In hoeverre is de nieuwe Planning en Controlcyclus doeltreffend en doelmatig?
Om

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Harlingen
Ingestuurd door
Hanna Jansen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BMC