Skip to main content

Rekenkameronderzoek naar duurzaamheidsbeleid Steenwijkerland

Datum van publicatie: 2022-10-01

De gemeente Steenwijkerland toont ambitie en wil daadkrachtig zijn op het duurzaamheidsdossier.
Er is dan ook veel beleid vastgesteld dat betrekking heeft of in het verlengde ligt van duurzaamheid.
Het onderwerp kan zowel bestuurlijk als ambtelijk op veel aandacht rekenen. Zo zijn er, mede door de
G1000-top (in 2017) en inspanningen van de gemeente, verschillende energiecoöperaties succesvol aan
de slag gegaan met energietransitie. Ook is de Stichting Duurzaam Steenwijkerland opgericht, die via
diverse projecten, inwoners informeert en enthousiasmeert om de gemeente duurzamer te maken.
Hoewel de aandacht voor duurzaamheid is toegenomen, moet ook geconstateerd worden dat er nog
volop ruimte is voor verbetering, verduidelijking en meer samenhang. Het beleid en de uitvoering
vormen op dit moment nog geen consistent geheel. Er is op verschillende onderdelen, die vallen onder
de brede paraplu van duurzaamheid, wel beleid gemaakt. Zo is er beleid voor klimaat, circulariteit,
biodiversiteit, zonneparken, kleine windmolens, enzovoorts, maar het ontbreekt aan duidelijke
doelstellingen en een overkoepelende visie op het gebied van duurzaamheid. Op dit moment zijn de
doelstellingen van het klimaatakkoord de voornaamste en meest concrete duurzaamheidsdoelstellingen
voor de gemeente.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe krijgt het gemeentelijk beleid dat onder de noemer duurzaamheid gebracht kan worden in
Steenwijkerland vorm, wat zijn de resultaten en hoe is dit beleid mede gericht op de inwoners en
bedrijven, en daarmee op het versterken van duurzaam gedrag van inwoners, bedrijven en
instellingen én op het verkrijgen van draagvlak?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Steenwijkerland
Ingestuurd door
Sybren van Maurik
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BMC