Skip to main content

Rekenkameronderzoek naar investeringen in de binnenstad

Datum van publicatie: 2021-11-01

Voor het behouden van de vitaliteit van de binnenstad van Meppel zijn in de afgelopen jaren diverse
investeringen gedaan. De Rekenkamercommissie Meppel heeft daarom besloten om de investeringen
en uitgaven in de binnenstad van Meppel nader te onderzoeken. De kernvraag is welke effecten de
investeringen hebben op (de vitaliteit van) de binnenstad, oftewel “wat is geïnvesteerd” en “wat is
bereikt”? Het gaat om investeringen vanuit het fysieke domein om de vitaliteit van de binnenstad te
behouden (het onderzochte gebied is weergegeven op pagina 15). Het doel van het onderzoek is te
komen tot een oordeel over het rendement van de investeringen en aanbevelingen waarmee in kaart
wordt gebracht wat de mogelijkheden zijn voor de gemeenteraad om te sturen op processen waarin
economische, politieke en maatschappelijke veranderingen een rol spelen.

Centrale onderzoeksvraag

Welke investeringen en uitgaven kent de gemeente gericht op de binnenstad en welke effecten
hebben deze op de binnenstad? In hoeverre sluiten die effecten aan bij de doelstellingen die de
gemeente bij het besluiten over die investeringen en uitgaven heeft vastgelegd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Meppel
Ingestuurd door
Secretaris Rekenkamer Meppel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BMC