Skip to main content

Reserves en voorzieningen Heemstede (2013)

Datum van publicatie: 08-01-2013

Het onderzoek betreft een quick scan onderzoek naar de reserves en voorzieningen. In het kader van de behandeling van de begroting 2013 inclusief de meerjarenbegroting bestaat behoefte aan een expert opinion/second opinion over de (omgang met) reserves en voorzieningen. Onder meer gaat het dan om de vraag of de voorliggende keuzes ten aanzien van het al of niet inzetten van de reserves en voorzieningen passen binnen de kaders van goed financieel beheer. Bij de behandeling van de (meerjaren)begroting vormen genoemde kaders het uitgangspunt als het gaat om de inzet van reserves en voorzieningen ter dekking van uitgaven.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre voldoen de cijfers en het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen, zoals gepresenteerd in de plannen 2013 en verder, aan wettelijke normen en eisen van goed financieel beheer/bedrijfsvoering?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Heemstede
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Inge Boon
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)