Skip to main content

Reserves en voorzieningen van de gemeente Oisterwijk

Datum van publicatie: 06-04-2010

Inzicht in de reserve- en voorzieningenpositie geeft de raad handvatten bij het maken van politieke keuzes. De gemeente Oisterwijk gaat rechtmatig maar niet erg doelmatig om met haar reserves en voorzieningen. Heldere uitgangspunten voor beleid ontbreken nog, waardoor de mogelijkheden om te sturen voor de raad worden beperkt. De rekenkamercommissie adviseert de inzichtelijkheid van de staat van reserves en voorzieningen te vergroten en werk te maken van de actualisering van beheerplannen. Bij de start van de begrotingscyclus zou de raad een debat moeten voeren over de vermogenspositie.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre gaat de gemeente Oisterwijk rechtmatig en doelmatig om
met reserves en voorzieningen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Oisterwijk
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Maaike Mesdag
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)