Skip to main content

Reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen van de gemeente Maastricht

Datum van publicatie: 07-07-2015

Voor de gemeente zijn reserves en voorzieningen belangrijke instrumenten. Niet altijd duidelijk is waarvoor reserves zijn gevormd en is er geen goed bestedingsplan waaruit blijkt wanneer welk deel zal worden ingezet. Voorzieningen worden soms onvoldoende geactualiseerd. Dit vermindert de inzichtelijkheid en bruikbaarheid van begroting en jaarrekening voor de raad en leidt ertoe dat de raad haar kaderstellende/controlerende rol minder goed kan vervullen. Hiervoor is inzicht in omvang en samenstelling van reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen, van belang. Het gekozen perspectief is dat van de gemeenteraad. De rekenkamer heeft de vraag gesteld, of de raad adequaat wordt geïnformeerd over deze materie.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is het beleid en de praktijk in de gemeente Maastricht ten aanzien van reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen en wordt de raad hierover adequaat geïnformeerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Maastricht
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Marjolein Heesbeen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf