Skip to main content

Rijnland Energieneutraal

Datum van publicatie: 2022-02-21

De rekenkamercommissie van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft een onderzoek uitgevoerd naar het energiebeleid. Onderzocht is in hoeverre het ingezette beleid daadwerkelijk bijdraagt aan het behalen van de geformuleerde doelstellingen en in hoeverre de kosten van dit beleid doelmatig zijn. Ook is onderzocht wat de rol van de verenigde vergadering is geweest. Dit project is uitgevoerd door CE Delft in samenwerking met de Lokale Rekenkamer.

Rijnland heeft voor het bereiken van de energieneutraliteitsdoelstelling een doeltreffende en doelmatige aanpak gekozen. De verenigde vergadering heeft hierbij voldoende ruimte gekregen om het beleid mede vorm te geven en een kaderstellende rol gehad. Op het moment van het onderzoek was er nog geen uitvoering gegeven aan concrete projecten. Met het verschuiven van de doelstelling van 2025 naar 2030 is de kans dat de doelstelling wordt bereikt toegenomen, mits er de komende jaren wordt doorgepakt. Op het moment van onderzoek was het programma onvoldoende financieel onderbouwd en was er nog beperkt aandacht voor het doel om in de toekomst energieneutraal te blijven. Wat betreft de CO2-reductiedoelstelling: Rijnland voldeed bij opstelling hiervan reeds aan deze doelstelling (49% reductie in 2025/2030 t.o.v. 1990). Wil Rijnland neutraal worden met betrekking tot broeikasgassen (zowel CO2 als de overige broeikasgassen lachgas en methaan) dan is het noodzakelijk om, naast op bestaande plannen, ook op de uitstoot van methaan en lachgas te f

Centrale onderzoeksvraag

Is het beleid van het hoogheemraadschap van Rijnland om energieneutraal te zijn per 2025 doeltreffend en doelmatig, en hou verhoudt zich dit tot het verschuiven van de doelstelling naar 2030 en tot het komen tot CO2-neutraliteit?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap van Rijnland
Ingestuurd door
Anneke van der Meij
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
7TIEN