Skip to main content

Risicomanagement en risicobeheersing in de gemeente Oisterwijk

Datum van publicatie: 31-10-2016

Het onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre Oisterwijk haar (financiële) risico’s integraal in beeld heeft en zich adequaat voorbereidt op de beheersing van die risico’s. Geconstateerd is dat het inventariseren en analyseren van de risico’s op concernniveau plaatsvindt conform de eisen van artikel 11 van het BBV. Aan de eis uit het BBV tot beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s wordt in zeer beperkte mate invulling gegeven. Binnen de projecten worden risico’s veelal niet structureel en periodiek geïnventariseerd en worden geen beheersmaatregelen vastgelegd en bewaakt. Op grond van de onderzoeksresultaten zijn aanbevelingen geformuleerd voor college en raad.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre heeft de gemeente Oisterwijk haar (financiële) risico’s integraal in beeld en bereidt de gemeente zich adequaat voor op de beheersing van de (financiële) risico’s; welke aanbevelingen kunnen geformuleerd worden om de mate van risicomanagement te optimaliseren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Oisterwijk
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Maaike Mesdag-Blom
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Andere onderzoeker
Onderzoeksbureau Metafoor