Skip to main content

Rituele dans of Samenspel?: evaluatie doorwerking rekenkameronderzoeken 2011 – 2015

Datum van publicatie: 15-11-2016

In 2016 beoordeelde de rekenkamercommissie Oss de doorwerking van rekenkameronderzoeken uit de periode 2011-2015. Met doorwerking bedoelen we dat aanbevelingen uit rekenkamerrapporten zijn uitgevoerd en effect hebben gehad.
Het onderzoek wijst een aantal factoren aan die de doorwerking van deze rapporten hebben gestimuleerd of juist belemmerd. De rekenkamer heeft deze factoren vertaald naar aanbevelingen voor toekomstig rekenkameronderzoek.
Deze aanbevelingen zijn deels aan de gemeenteraad en deels aan het college van B&W van Oss gericht.

Centrale onderzoeksvraag

We hebben de volgende centrale vraagstelling gehanteerd:
In welke mate hebben (aanbevelingen uit) rekenkameronderzoeken uit de periode 2011-2015
doorgewerkt in het bestuur en beleid van de gemeente Oss en welke factoren zijn daarbij stimulerend
of belemmerend geweest?
Deze centrale vraagstelling hebben we uitgewerkt in vijf deelvragen voor ons onderzoek:
1. In welke mate zijn de aanbevelingen van de rekenkamer door het college en de gemeenteraad
overgenomen?
2. In welke mate en hoe is daadwerkelijk uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de
rekenkamer en heeft uitvoering van aanbevelingen effect gehad?
3. Hoe is over de uitvoering van aanbevelingen gerapporteerd aan de raad? Hoe controleert de
raad de uitvoering van aanbevelingen?
4. Wat zijn belemmerende factoren geweest en wat zijn stimulerende factoren geweest voor de
doorwerking van aanbevelingen van de rekenkamer?
5. Welke lessen kunnen we trekken voor zowel rekenkamer, raad en college met het oog op een
goede doorwerking van toekomstige rekenkameronderzoeken?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Oss
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Mevr. dr. E.G. van de Mortel
Onderzoek door
Rekenkamercommissie Oss