Skip to main content

Ruimte voor Inbreng (Rapporten Drenthe, Fryslân en Groningen)

Datum van publicatie: 2021-02-08

De drie Noordelijke provincies vinden burgerparticipatie belangrijk. Burgers krijgen soms de gelegenheid om mee te praten over de invulling van ruimtelijke ingrepen. De provincies hebben echter geen participatiebeleid vastgesteld. Daardoor zijn er veel verschillen in aanpak en is het niet altijd duidelijk waarom de provincie voor een bepaalde aanpak kiest. De Noordelijke Rekenkamer heeft ook laten onderzoeken hoeveel behoefte inwoners van de provincie hebben aan participatie. De Noordelijke Rekenkamer beveelt Provinciale Staten aan burgerparticipatiebeleid vast te stellen, ook vooruitlopend op de aanstaande Omgevingswet.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze werden inwoners en maatschappelijke instellingen en bedrijven betrokken bij enkele grote ruimtelijke ingrepen en in welke mate heeft deze participatie geleid tot aantoonbare verbetering van de ruimtelijke kwaliteit?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Noordelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Groningen, Drenthe
Ingestuurd door
Linze Schaap
Onderzoek door
Rekenkamer zelf