Skip to main content

Ruimte voor Ruimte Noord-Brabant

Datum van publicatie: 2021-10-15

De provincie Noord-Brabant kent sinds 2000 een Ruimte voor Ruimte regeling. De regeling is ontstaan vanuit acute mestproblematiek rond de intensieve veehouderij en gaf provincies de gelegenheid sloopkosten van veehouderijbedrijven te compenseren door het bouwen van extra woningen in het buitengebied. Anno 2021 bestaat de regeling nog en is ook de achterliggende problematiek nog steeds actueel. De Zuidelijke Rekenkamer heeft in haar onderzoek de regeling geëvalueerd en komt op basis daarvan tot een aantal kritische kanttekeningen bij het geclaimde succes van de regeling en roept op tot het opnieuw inkaderen van de huidige aanpak.

Centrale onderzoeksvraag

Doelstelling van het onderzoek is om na te gaan in hoeverre maatschappelijke en financiële doelstellingen van de RvR-aanpak in Brabant zijn behaald en welke lessen daaruit kunnen worden getrokken voor de toekomst (zowel de resterende looptijd van RvR als mogelijk andere/nieuwe maatregelen en regelingen). Naast de effectiviteitsvraag is in de evaluatie aandacht besteed aan de doelmatigheidsvraag (relatie tussen doelstellingen en ingezette financiële middelen) en rechtmatigheid (zijn regelingen zorgvuldig toegepast). Ook wordt aandacht besteed aan de mate waarin Provinciale Staten goed zijn geïnformeerd over dit onderwerp. De gehele periode, vanaf de aanvang van de 1e regeling (2000) tot het einde van de looptijd (circa 2031), is in de beschouwing van de rekenkamer meegenomen.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Zuidelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Carlo van den Berg
Onderzoek door
Rekenkamer zelf