Skip to main content

SAMEN THUIS?, onderzoeksrapport Wmo 2015 in 16 Friese gemeenten, rapport Achtkarspelen

Datum van publicatie: 11-09-2017

Inzicht krijgen in de uitvoering van het gemeentelijke beleid t.a.v. maatschappelijke ondersteuning, de wijze waarop de afzonderlijke gemeenten de regierol invullen en grip hebben op de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van dit beleid

Centrale onderzoeksvraag

Hoe wordt het gemeentelijke beleid t.a.v. maatschappelijke ondersteuning uitgevoerd, hoe wordt de regierol ingevuld, heeft de gemeente grip op de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van dit beleid en op welke wijze verloopt de informatievoorziening aan de raad?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Achtkarspelen
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Mevr. R. de Vries
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Lysias