Skip to main content

Samen voor de jeugd van Almere

Datum van publicatie: 2021-09-16

De gemeente Almere is vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp in de stad. Sinds die tijd heeft de
gemeente consistent de ambitie gehad om kinderen veilig en gezond te helpen opgroeien. Door in te zetten op
vroegtijdige, laagdrempelige preventie waar mogelijk en passende, samenhangende hulp waar nodig.
De Rekenkamer heeft samen met een leergroep van zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen, ambtenaren en
raadsleden onderzocht of deze ambitie wordt waargemaakt in de praktijk.
De conclusie is dat de huidige inrichting van het systeem onvoldoende bijdraagt aan de veiligheid en
gezondheid van kinderen in Almere. Dit komt niet door een gebrek aan inzet vanuit individuele aanbieders,
ambtenaren of professionals. En op specifieke plekken werken gemeente en professionals soepel samen. Maar
het systeem als geheel stimuleert en faciliteert de beoogde samenwerking onvoldoende.
Vooral kinderen en gezinnen met meer complexe hulpvragen krijgen te maken met doorverwijzingen en
moeten vaak lang wachten op hulp. Omdat professionals de diverse hulptrajecten niet op elkaar af kunnen
stemmen is de hulp vaak niet integraal of samenhangend. De gemeente heeft te weinig zicht en regie op de
kwaliteit van de jeugdhulp als geheel. Wel hebben de gemeente en aanbieders recent belangrijke verbeteracties ingezet. Op basis van dit onderzoekt voegt de Rekenkamer daar gericht aanbevelingen aan toe.

Centrale onderzoeksvraag

Het onderzoek richt zich op de kwaliteit van de jeugdhulp. De focus ligt op de uitgangspunten en ambities van het beleid en in hoeverre die worden waargemaakt.
Onderzoeksvragen:
1. Wat zijn de centrale uitgangspunten en ambities van de jeugdhulp in Almere?
2. In hoeverre worden deze uitgangspunten en ambities waargemaakt?
3. Hoe kan de invulling van de uitgangspunten en ambities versterkt worden?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Almere
Provincie(s)
Flevoland
Ingestuurd door
Scott Douglas
Onderzoek door
Rekenkamer zelf