Skip to main content

Samenwerken in en buiten Oss

Datum van publicatie: 26-06-2017

De doelen van het onderzoek ‘samenwerken in en buiten Oss’ zijn:
1. Inzicht bieden in welke keuzen Oss heeft gemaakt en welke gevolgen dit heeft op de mogelijkheden voor de raad om te sturen.
2. Mogelijkheden schetsen van hoe er nog meer kan worden gestuurd bij de samenwerkingen.
3. Een overzicht geven van welke mogelijkheden er zijn. Dat wil zeggen welke samenwerkingsvormen er zijn en welke keuzenmogelijkheden die vormen kennen.
4. Inzicht bieden in hoe de keuzen van Oss in de praktijk concreet uitwerken en hoe de raad en organisatie kunnen sturen.
De eerste twee doelen staan in dit onderzoek centraal. Voor het derde doel hebben we een overzicht samenwerkingsvormen gemaakt; dit overzicht is digitaal te raadplegen. Voor het vierde doel zullen we enkele cases onderzoeken. Dit zijn vervolgonderzoeken. Het eerste vervolgonderzoek is economisch beleid.
Voorjaar 2017 zijn we daarmee gestart.

Centrale onderzoeksvraag

De rekenkamercommissie Oss doet onderzoek naar samenwerken in en buiten Oss. De centrale vraag die we ons stellen is:
Hoe kan de gemeenteraad sturen op samenwerking?
Voor het antwoord op deze vraag hebben we het overzicht gebruikt dat in figuur 1 staat.
In het onderzoek hebben we deze vijf onderdelen uit de figuur (Profiel gemeente; Afwegingen over wat, wie en hoe; Samenwerkingsvorm; Sturing raad bij aangaan samenwerkingsvorm; Sturing raad bij samenwerking) in het algemeen beschreven. Vervolgens zijn we nagegaan wat het beleid van Oss is voor deze vijf onderdelen. Daarna hebben we de praktijk van Oss in kaart gebracht. Tot slot hebben we beleid en praktijk vergeleken.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Oss
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Mevr. dr. E.G. van de Mortel
Onderzoek door
Rekenkamer zelf