Skip to main content

Schiedam Veiliger?: onderzoek naar doeltreffendheid van het veiligheidsbeleid in de gemeente Schiedam en de betrokkenheid van de gemeenteraad

Datum van publicatie: 03-09-2018

Onderzoek naar doeltreffendheid van het veiligheidsbeleid in de gemeente Schiedam en de betrokkenheid van de gemeenteraad. Dit onderzoek focust op de veiligheidsvelden woon- en leefomgeving en jeugd en veiligheid.

Centrale onderzoeksvraag

Is het veiligheidsbeleid van de gemeente Schiedam doeltreffend en op welke wijze heeft de gemeente dit efficiënt (al dan niet samen met de verschillende actoren) uitgevoerd?
Onder deze hoofdvraag vallen een aantal deelvragen. Deze hebben betrekking op drie thema’s.
Kwaliteit veiligheidsbeleid
1 Wat is de wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente op het gebied van het integraal veiligheidsbeleid?
2 Ligt er een gedegen veiligheidsanalyse ten grondslag aan het beleid?
3 Is het integraal veiligheidsbeleid inzichtelijk geformuleerd?
4 Is de taakverdeling in- en extern (met politie en openbaar ministerie) voldoende duidelijk?
5 Welke instrumenten worden ingezet?
Effectiviteit en doelmatigheid
6 Is het beleid op maatschappelijk niveau effectief?
7 Heeft de invulling in de praktijk negatieve effecten op andere activiteiten?
8 In welke mate staan de gemaakte kosten in verhouding tot de gerealiseerde doelen?
9 Welke verbetersuggesties zijn er mogelijk ten aanzien van het huidige beleid?
Positie gemeenteraad
10 In hoeverre voert de gemeenteraad haar kaderstellende taak uit?
11 Wordt de gemeenteraad adequaat geïnformeerd over beleid en effecten?
12 Is er sprake van effectieve monitoring en bijsturing door bestuur en raad?
13 In hoeverre voert de gemeenteraad haar controlerende taak uit?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Mieke van der Stel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
DSP