Skip to main content

‘Schoon op papier!’, onderzoek naar de aanpak van vervuiling van de openbare ruimte in Den Haag

Datum van publicatie: 2021-12-16

Dit onderzoek van de Rekenkamer Den Haag richt zich op de aanpak van vervuiling van de openbare ruimte. De belangrijkste uitkomst van ons onderzoek is dat het gemeentebestuur zich te weinig richt op het voorkomen van vervuiling van de openbare ruimte. De doelen voor de aanpak zijn verouderd en te algemeen. Ook zet de gemeente te weinig in op het oplossen van oorzaken van rommel op straat, hondenpoep en weesfietsen. Zowel het college als de gemeenteraad zetten te weinig actief in op het verbeteren van de aanpak van vervuiling van de openbare ruimte. Ondanks de kritische houding van de gemeenteraad over de behaalde resultaten, pakt de raad zijn kaderstellende rol onvoldoende op. Gestelde doelen voor de aanpak van vervuiling haalt de gemeente al jaren. De gemeenteraad laat echter na de ontevredenheid over de vervuiling te vertalen in scherpere doelstellingen.

Het college rapporteert aan de raad over het realiseren van gestelde doelen, maar reageert niet afdoende op de ontevredenheid binnen de raad. Het college laat met name na voorstellen te doen voor aanscherping van beleidskaders (doelen) of doorontwikkeling van het beleid. Het college richt zich in de uitvoering daarnaast te veel op handhaving en te weinig op instrumenten die gericht zijn op het voorkomen van overlast door vervuiling van de openbare ruimte, zoals communicatie en participatie.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is de aanpak van vervuiling van de openbare ruimte doeltreffend en doelmatig?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Den Haag
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Thijs Bosma
Onderzoek door
Rekenkamer zelf