Skip to main content

Schoonhouden van de woonomgeving

Datum van publicatie: 2007-10-01

De rekenkamercommissie heeft onderzoek verricht naar de manier waarop het college van B&W de stad laat schoonhouden.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat het college nog onvoldoende weet welke problemen er spelen in de wijken en hoe het die structureel moet oplossen. Ook heeft het college onvolledig antwoord op de vraag hoe schoon de wijken zijn. De rekenkamercommissie adviseert het gemeentebestuur om veel systematischer uit te zoeken wat er in de verschillende wijken speelt in de strijd tegen vuil. Ook adviseert zij om bij het rapporteren over de resultaten in de woonwijken betrouwbaardere methoden te gebruiken.

Centrale onderzoeksvraag

Over welke beleidsmatige doelen en normen en over welk cijfermatig materiaal over de uitvoering, gericht op het schoonhouden van de woonomgeving van Haagse burgers beschikt het gemeentebestuur? Zijn deze doelen, normen en cijfers geschikt voor beoordeling van de doeltreffendheid, doelmatigheid en kosteneffectiviteit van dat beleid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Den Haag
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Coen Eisma
Onderzoek door
Rekenkamer zelf