Skip to main content

Segregatie in Breda

Datum van publicatie: 2021-03-23

De Rekenkamer Breda constateert dat de segregatie in Breda is toegenomen in de periode 2014-2019. Globaal zijn de buurten die al in goede doen waren, verder verbeterd en de buurten waar al achterstanden bestonden, verder achteruit gegaan. Dat laatste geldt met name voor 11 Bredase buurten die de gemeente Breda sinds 2015 als kwetsbare of vroegsignaleringsbuurten aanduidt.
De gemeente Breda wilde met name door haar woon- en ruimtelijke beleid en het specifieke wijkimpulsbeleid streven naar meer gemengde wijken, minder concentraties van kwetsbare mensen en minder achterstanden in wijken. Deze doelen heeft de gemeente Breda beperkt bereikt in de periode 2014-2019. De Rekenkamer constateert dat het de gemeente Breda, deels door landelijke factoren, niet gelukt is om de segregatie in de stad tegen te gaan.

Centrale onderzoeksvraag

‘Welk beleid (doelen-maatregelen) voert de gemeente Breda uit ten aanzien van segregatie in de stad in de periode 2014-heden en hoe doeltreffend is het beleid van de gemeente Breda in het tegengaan van ongewenste segregatie?’

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Breda
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Juliët Wiggers
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
B&Agroep