Skip to main content

Sociaal culturele voorziening Soesterberg: besluitvorming onder de loep

Datum van publicatie: 09-04-2015

De gemeenteraad van Soest heeft eind 2013 besloten een nieuwe Sociaal Culturele Voorziening (SCV) te ontwikkelen op het evenemententerrein in Soesterberg. De rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd. Doel van het onderzoek was het voor de gemeenteraad inzichtelijk maken van de robuustheid van de plannen voor een SCV in Soesterberg. Het gaat om de vraag of dit project ten tijde van de besluitvorming door de raad vanuit het perspectief van investeringen en exploitatie als financieel haalbaar was te bestempelen. Een tweede doel van het onderzoek was het maken van een reconstructie en analyse van de besluitvorming over het project SCV.

Centrale onderzoeksvraag

Het onderzoek diende de volgende vragen te beantwoorden:
– Hoe is het proces van planontwikkeling en besluitvorming verlopen ten aanzien van de SCV, met daarbij het accent op de informatievoorziening aan de raad?
– Wat waren de gehanteerde uitgangspunten bij de plannen voor de locaties Evenemententerrein en Marechausseekazerne?
– Hoe hard/robuust waren de gebruikte aannames en gemaakte afspraken?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Marjolein Barel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)