Skip to main content

Sport- en beweegbeleid Leerdam

Datum van publicatie: 23-06-2015

Uit onderzoek van 2009 naar het sport en beweeggedrag van Leerdammers is naar voren gekomen dat in Leerdam nog onvoldoende aan de NNGB wordt voldaan. Het college heeft enkele aanbevelingen uit het rapport overgenomen. Op basis hiervan wil de rekenkamer onderzoeken hoe het in 2014 staat met het sport en beweegbeleid van de gemeente Leerdam.
De rekenkamer tot de volgende conclusie: Op dit moment kan de gemeente Leerdam niet beoordelen in hoeverre de activiteiten in het kader van sport en bewegen doeltreffend dan wel doelmatig zijn geweest.

Centrale onderzoeksvraag

1. Hebben raad en college een duidelijke visie op het sportbeleid geformuleerd?
2. Zijn er inhoudelijke en financiële kaders voor het sportbeleid?
3. Op welke wijze wordt zorg gedragen voor een duidelijke samenhang tussen het accommodatiebeleid, het subsidiebeleid en het sportbeleid? (zowel beleid als uitvoering)
4. Op welke wijze wordt de raad door het college gefaciliteerd om zijn sturende en controlerende rol uit te voeren en in hoeverre pakt de raad deze rol actief op?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Leerdam
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Odette Wevers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf