Skip to main content

SPORT VRIJWEL OP ORDE, ZORGEN VOOR MORGEN

Datum van publicatie: 2023-10-10

De Rekenkamer onderzocht de doelmatigheid en doeltreffendheid van het Eindhovens sportbeleid en ging daarbij in op de vraag in hoeverre de financiële impulsen leiden tot het realiseren van ambities in het licht van opgaven voor de groeiende stad (naar 300.000 inwoners in 2040). De Rekenkamer concludeert dat de netto-investering in sport in Eindhoven in de pas loopt met investeringen in gemeenten met een gelijkwaardig profiel (zoals inwoneraantal en regiofunctie) en dat deze passen binnen de gestelde financiële kaders. De Rekenkamer pleit er o.a. voor om de potentie van sport voor het welzijn van alle inwoners beter te benutten, door te sturen op meer afstemming en samenhang in aanpak tussen verschillende beleidsterreinen. En doet de aanbeveling om maatregelen te treffen t.a.v. (huidige en) toekomstige tekorten aan sportvoorzieningen door bijvoorbeeld invoering van een ruimtelijke sportnorm. Ook beveelt zij aan om scherper te sturen op het stellen van heldere doelen en daarbij een vaste set van indicatoren te gebruiken om over een langere periode te kunnen meten of doelen worden gerealiseerd.

Centrale onderzoeksvraag

Centrale onderzoeksvraag: Hoe doelmatig en doeltreffend is het sportbeleid ‘Heel Eindhoven beweegt’ en de uitvoering ervan in de periode 2018 – 2022.
Deelvragen:
* Welke beleidsdoelen heeft de gemeente Eindhoven geformuleerd ten aanzien van het sportbeleid in de periode 2018-2022?
* Wat zijn de resultaten, effecten en kosten geweest van het Eindhovense sportbeleid in de periode 2018-2022?
* Hoe verhoudt het Eindhovens sportvoorzieningenniveau zich tot dat van vergelijkbare gemeenten en tot de huidige en toekomstige
behoefte?
* Hoe verhoudt het Eindhovens sportbeleid zich tot ontwikkelingen in het Landelijk sportbeleid en wat voor toekomstige vraagstukken zijn te
identificeren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Eindhoven
Ingestuurd door
Loes Huynen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Mulier Instituut