Skip to main content

Strategische Personeelsplanning en inhuur externen

Datum van publicatie: 2024-04-29

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar hoe de gemeente Veenendaal het instrument SPP inzet op haar (kern)taken en welk effect dat heeft ten aanzien van het borgen van de kwaliteit van het personeelsbestand. De rekenkamer wil de raad van Veenendaal meer inzicht geven in hoe het instrument SPP, en dan met name externe inhuur, wordt ingezet, welke afwegingen daarbij worden gemaakt en welke impact dat heeft op de kwaliteit van de organisatie en daarmee de kwaliteit van dienstverlening (effectiviteit – bijdrage aan doelstellingen). Het doel van het rekenkameronderzoek is dan ook om dit inzicht te genereren. De rekenkamer ziet op basis van dit onderzoek ruimte voor verbetering voor de gemeente Veenendaal. Het onderzoek kent een aantal conclusies op basis waarvan 3 aanbevelingen zijn opgesteld; 1 voor de raad en 2 voor het college van B&W.
De raad wordt geadviseerd om een keuze te maken om budget vrij te stellen, passend bij de taken die de gemeente op zich neemt, of om een strategische keuze te maken over welke taken uitgevoerd gaan worden. Het college wordt geadviseerd om de gemeenteraad te informeren over de huidige Strategische Personeelsplanning en uitleg te geven over capaciteit en expertise, en aantrekkelijk werkgeverschap. Daarnaast wordt het college geadviseerd om de gemeenteraad te informeren over hoe met het personeelsbeleid geanticipeerd wordt op externe inhuur.

Centrale onderzoeksvraag

Is er sprake van effectieve (voorbereid, ontworpen, geïmplementeerd en gecontroleerd) strategische personeelsplanning (SPP), waar inhuur een onderdeel van is?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Veenendaal
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Bertha Achterberg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BMC