Skip to main content

Sturen met beleidsindicatoren

Datum van publicatie: 2021-05-28

Verschillende onderzoeken wijzen erop dat het gebruik van wettelijk verplichte indicatoren nog geen gemeengoed is binnen alle Nederlandse gemeenten. Uit het voorgaande kan de vraag gesteld worden of gemeenten het gebruik van beleidsindicatoren wel als nuttig ervaren? Tegen deze achtergrond hebben de onderzoekers voor de rekenkamercommissie het gebruik van beleidsindicatoren binnen de gemeente Hof van Twente onderzocht. Het voorliggende rapport bevat hiervan de bevindingen, conclusies en aanbevelingen.

Centrale onderzoeksvraag

De centrale vraagstelling heeft twee insteken:
•Beschrijvende insteek. Op welke wijze maakt de gemeente gebruik van beleidsindicatoren in de planning & control cyclus? Dragen deze in de huidige werkwijze bij aan de invulling van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad en op welke wijze kan dit worden versterkt?

•Educatieve insteek. Hoe kan de gemeenteraad zelf leren het gebruik van beleidsindicatoren door te ontwikkelen en hoe kan het in de cultuur van de gemeenteraad worden verankerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Hof van Twente
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Henry Meerman
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Partners & Pröpper