Skip to main content

Sturen op contact Onderzoek naar participatie in Leiderdorp

Datum van publicatie: 2023-01-09

Uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie (RKC) blijkt dat de kwaliteit van burgerparticipatie in Leiderdorp beter kan. De gemeenteraad dient daar een actievere rol te gaan spelen.
Het gemeentebestuur en de ambtenaren vinden het betrekken van inwoners bij plannen en projecten van groot belang. De raad moet letten op de kwaliteit van participatie en zo nodig het college opdracht geven om het beter te doen. De kwaliteit van participatie kan omhoog. De RKC vindt dat de gemeenteraad daar een actieve rol moet gaan spelen.
Meerdere participatietrajecten zijn onderzocht. Pakte de raad zijn rol om te sturen en bewaakte de raad de kwaliteit van de participatie? Hoe kan het beter? De wil is er zeker: De raad wil gerichter sturen op de kwaliteit van burgerparticipatieprocessen en de gemeentelijke organisatie geeft met grote betrokkenheid invulling aan het contact met de burgers Maar de RKC stelt dat er meer nodig is.
Het helpt als duidelijker is wat een participatietraject zou moeten opleveren, hoe dat aangepakt moet worden en hoe bewoners daarin tot hun recht kunnen komen. Kwaliteitscriteria daarvoor heeft de raad niet vastgesteld. Het is ook onvoldoende duidelijk op welk moment de raad aan zet is en wanneer het college of de ambtenaren. Vaak laat de raad kansen lopen om vooraf duidelijk te maken wat hij wil. Het college betrekt daarbij de raad te weinig en de raad laat dat gebeuren.
De RKC adviseert de raad daarom een aantal verbeterstappen te zetten.

Centrale onderzoeksvraag

De hoofdvraag is: Hoe bewaakt de raad de kwaliteit van burgerparticipatieprocessen? En hoe kan dat beter?

Dat is uitgewerkt in de volgende acht vragen, die hieronder beantwoord worden:

Beleid (papier)
1. Welk participatiebeleid is (waar en door wie) vastgelegd?
2. Welke doelen, ambities en rollen rond participatie zijn er in Leiderdorp te onderscheiden?
3. Welke (werk)vormen voor participatie worden toegepast in Leiderdorp?
4. Welke (impliciete) kwaliteitscriteria zijn er in Leiderdorp te onderscheiden?

Uitvoering (praktijk)
5. Hoe verliepen de vier participatieprocessen?
6. Hoe en wanneer was de raad betrokken bij deze vier participatieprocessen?
7. Hoe stuurde of zag de raad hierbij toe op de kwaliteit van de participatie?
8. Welke hulp of hindernissen heeft de raad hierbij ervaren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Esther Loozen, secretaris van de rekenkamercommissie Leiden- Leiderdorp
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Vincent van Stipdonk, onderzoeker
Onderzoeksbureau 2
Christine Bleijenberg, lector aan de Haagse Hogeschool met als bijzonder expertise de kwaliteit van het gesprek tussen ambtenare n en burgers.