Skip to main content

Sturen op de sociale basis in Venlo.

Datum van publicatie: 2023-12-07

Er is onderzocht of het college voldoende zicht en greep heeft op het werk van Incluzio Sociale Basis en de effecten daarvan op de sociale basis in Venlo. Daarnaast is onderzocht of de raad goed in positie wordt gebracht (door goede informatievoorziening) om zijn kaderstellende en controlerende rol te vervullen.

Centrale onderzoeksvraag

De drie hoofdvragen van het onderzoek zijn:
1. Hoe stuurt de gemeente Venlo op de uitvoering van de activiteiten in de sociale basis zoals uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid
van Incluzio?
2. Heeft de gemeente Venlo voldoende zicht en grip op de effectieve en efficiënte uitvoering van deze activiteiten?
3. Welke mogelijkheden zijn er om het zicht en de grip op de uitvoering van deze activiteiten daar waar wenselijk te versterken en hoe zouden deze mogelijkheden benut kunnen worden?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
rekenkamer Venlo
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Debbie Steens
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Regioplan