Skip to main content

Sturen op de Wmo

Datum van publicatie: 28-01-2015

Nav haar evaluatie Wmo-beleid uit 2011 heeft de rkc gekeken of de aanbevelingen in dat rappot zijn opgevolgd. Er is echter vooral vooruit gekeken naar de voorbereiding op de nieuwe Wmo per 1 januari 2015. Om de raad over de juiste informatie te laten beschikken, waardoor hij kan sturen en controleren op de hoofdlijnen van het nieuwe Wmo-beleid, heeft de rkc een handreiking voor de raad opgesteld, waarin een zestal hoofdinidicatoren wordt onderscheiden. Voorgesteld is in de eerste helft van 2015 met name aandacht te besteden aan de positie van de client.

Centrale onderzoeksvraag

Het onderzoek heeft tot doel (1) na te gaan of en zo ja hoe de aanbevelingen van de rkc uit 2011 zijn opgevolgd, (2) in het verlengde daarvan vast te stellen in hoeverre het huidige Wmo-beleid rekening houdt met de meest recente (landelijke) ontwikkelingen op het gebied van de 3 decentralisaties en darmee toekomstigbestendig is en (3) de gemeenteraad handvatten te bieden om zijn sturen de en controelrende rol inzake ahet nieuwe lokale sociale beleid waar te kunnen maken.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Alkmaar
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
J.F. Ningen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)