Skip to main content

Sturen op effecten en vertrouwen, onderzoek naar de welzijnsorganisatie Welsaam

Datum van publicatie: 2021-03-10

Het samenwerkingsverband Welsaam in Wageningen is sinds 2018 verantwoordelijk voor de preventieve hulp en sociale ondersteuning in Wageningen. Het doel van het onderzoek is om door middel van een papieren beleidsanalyse en aan de hand van focusgroepen met de uitvoerders inzicht te verschaffen in welke mate het samenwerkingsverband Welsaam doeltreffend en doelmatig werkt in de uitvoering van het beleidskader Samen Wageningen. Daarnaast is gekeken in welke mate de verantwoordingsinformatie bruikbaar is voor de controlerenden en kaderstellende rol van de raad.

De Rekenkamer concludeert dat Welsaam op veel vlakken effectief is en de afspraken met de gemeente goed nakomt. De Rekenkamer constateert ook dat de gemeente zeer gedetailleerde uitvoeringsinstructies heeft gegeven en veel verantwoordingsinformatie verlangt. Door de voorgeschreven manier van rapporteren is het lastig om te bepalen op welke manier de activiteiten van Welsaam specifiek bijdragen aan het welzijn van de Wageningers. Daarbij is er eerder een teveel aan rapportages dan te weinig, waardoor het soms lastig is door de bomen het bos te zien.

Centrale onderzoeksvraag

Inzicht in:
a) de doeltreffendheid van het samenwerkingsverband Welsaam in het behalen van doelen met betrekking tot preventieve hulp en ondersteuning in het sociaal domein, waaronder de doeltreffendheid die wordt ervaren door burgers;
b) de doelmatigheid van de samenwerking rond de verschillende thema’s in het samenwerkingsverband;
c) de mate waarin de verantwoordingsinformatie van Welsaam bruikbaar is en bijdraagt aan (een adequate uitvoering van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Wageningen
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Ingrid Spoor
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Regioplan