Skip to main content

Sturen op inhuren?!

Datum van publicatie: 07-09-2012

Het onderzoek naar inhuur van derden is een vervolgonderzoek op eerder uitgevoerd intern onderzoek. Onder andere is gekeken wat er met de aanbevelingen uit het onderzoek van 2008 is gedaan. De aanleiding voor het onderzoek was dat de raad het ervaart alsof hij weinig grip heeft op het onderwerp en zijn kaderstellende en controlerende taak niet goed kan uitvoeren. Ook is meermaals bezorgdheid geuit over de hoogte van de uitgaven aan inhuur van externen. Met het onderzoeksrapport heeft de Rekenkamercommissie de raad meer inzicht gegeven in het onderwerp waardoor de raad zijn controlerende taak beter kan uitoefenen.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe zijn de aanbevelingen uit het rapport van Concerncontrol over inhuur van derden geïmplementeerd, wat is de aard en omvang van de inhuur van derden, welke budgetten zijn daarmee gemoeid en hoe is de verantwoording aan de raad over de inhuur van derden?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Deventer
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Hans Nijkamp
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)