Skip to main content

Sturing op bestemmingsreserves

Datum van publicatie: 2023-03-16

In deze rekenkamerbrief presenteren we de belangrijkste uitkomsten van een verkenning naar bestemmingsreserves van de gemeente Utrecht. Binnen de gemeente loopt op dit moment het traject “Begroting van de toekomst”, gericht op verbetering van de cyclus van sturen en verantwoorden. Het gaat er daarbij om het college en de organisatie beter in staat te stellen om te sturen en te verantwoorden, en de kaderstellende en controlerende rol van de raad te versterken. In aansluiting hierop vraagt de rekenkamer aandacht voor de bestemmingsreserves, als belangrijk onderdeel van de begroting.
We constateren dat het lastig is voor de raad om greep te krijgen op bestemmingsreserves. Dat wordt onder meer veroorzaakt doordat (nut en noodzaak van) veranderingen in deze reserves op een manier worden toegelicht die voor de raad vaak niet duidelijk is. Onduidelijk is ook of afspraken over bestemmingsreserves door de ambtelijke organisatie altijd worden nagekomen. Omdat met bestemmingsreserves grote financiële bedragen zijn gemoeid, is het van belang dat de gemeenteraad goed in positie wordt gebracht om hierop te kunnen sturen. Tegelijkertijd kan de gemeenteraad ook zélf actief sturen op bestemmingsreserves. In deze brief geven we daartoe een aantal handvatten.

Centrale onderzoeksvraag

De Rekenkamer Utrecht heeft een verkenning uitgevoerd naar de bestemmingsreserves van de gemeente Utrecht en de wijze waarop de gemeente hierop stuurt.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Utrecht
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Gerth Molenaar
Onderzoek door
Rekenkamer zelf