Skip to main content

Sturing op het Sociaal Domein

Datum van publicatie: 28-05-2015

Rekenkameronderzoek naar de sturing, monitoring en informatievoorziening over de decentralisaties aan de gemeenteraad van Veenendaal. Antwoord op de centrale probleemstelling: De kaders hebben een algemeen karakter en daarmee ook de sturing(smogelijkheden). Er bestaat bij de raad, het college van B&W en ambtelijke organisatie de behoefte om deze aan te scherpen. Het Projectenboek Sociaal Domein is zeker behulpzaam geweest bij de sturing op (de invulling van) de decentralisaties. De raad wil naast kwantitatieve informatie, nu ook meer kwalitatieve inzichten over hoe de burgers van Veenendaal het beleid en de effecten daarvan beleven en ervaren.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze vindt vanaf 2015 sturing plaats op het sociaal domein, in welke mate draagt het Projectenboek Sociaal Domein hier aan bij en in hoeverre is dit voldoende als het gaat om de invulling van de controlerende en kaderstellende rol van de raad?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veenendaal
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Sara Hendriks
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)