Skip to main content

Sturing op Jeugdhulp

Datum van publicatie: 2022-02-03

Het onderzoek biedt de gemeenteraad meer inzicht in de bestuurlijke processen die spelen in het complexe beleidsveld Jeugdhulp. En stelt de gemeenteraad beter in staat om binnen de kaderstellende en controlerende rol van de raad sturing te geven aan dit beleidsveld; ook binnen de regionale samenwerking. Het onderzoek heeft geleid tot aanbevelingen die ingaan op de vraag hoe de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch beter kan sturen op de jeugdzorg, teneinde de door hen gewenste zorg aan jeugdigen te kunnen bieden binnen de beschikbare financiële kaders. Welke handvatten, welke informatie, welke kaders zijn hiervoor nodig en (wel of niet) al beschikbaar of beschikbaar te maken? Het doel is om de gemeenteraad meer ‘in control’ te brengen op het beleidsveld jeugdhulp. Het onderzoek bevat aanbevelingen over beleid en doelstelling, de informatievoorziening aan de raad en de rol/sturing in de regionale samenwerking.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch in staat om – binnen de regionale samenwerking – de gewenste sturing te geven aan de lokale jeugdhulp?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Erik Wouters
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BMC